Your thoughts

Loot

I ɦaʋɛ a ʟօt օʄ ɖɨʄʄɛʀɛռt ʀօʟɛ ʍօɖɛʟs .a ʀօʟɛ ʍօɖɛʟ ɨs sօʍɛօռɛ ʏօʊ ʟօօҡ ʊք tօ ʀɨɢɦt? I ɦaʋɛ a ʟօt օʄ ʀօʟɛ ʍօɖɛʟs aռɖ aʟʟ օʄ tɦɛʍ aʀɛ ċɛʟɛɮʀɨtɨɛs օռ ʍʊsɨċ ɨռɖʊstʀʏ ċօʐ I ʀɛaʟʟʏ ʟօʋɛ ʍʊsɨċ aռɖ ɖaռċɨռɢ.

1 year, 7 months ago

Recent Replies

Anonymous

Hi Luthando016 A role model is someone you learn positive things from. As long as you get inspired to reach your goals and do better.

1 year, 4 months ago

Add your reply

Commenting on this article is currently disabled.